0%0%0%0%0%0%no data0%0%no data0%0%0%0%33%0%0%0%0%0%100%0%no data0%0%no data0%0%0%0%