0%0%0%0%0%0%0%no data0%no data0%0%no data0%no data50%0%0%33%no data0%0%0%0%no data0%no datano data100%no data